لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02191014458

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
متوسطه دوم
سال دهم
دین و زندگی دهم 210,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 50,000
زیست شناسی دهم 301,000 7
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 77,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 301,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 665,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 525,000 5
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 77,000 1
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 231,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 50,000
زیست شناسی یازدهم 378,000 5
فیزیک یازدهم 427,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 665,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 525,000 5
ریاضی رشته تجربی
ریاضی جامع (2) رشته تجربی (نظام جدید) 343,000 2
ریاضی جامع (1) رشته تجربی (نظام جدید) 539,000 6
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام جدید) 70,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,428,000 20
ریاضی جامع (3) رشته تجربی (نظام جدید) 476,000 4
ادبیات
قرابت معنایی (نظام جدید) 154,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 133,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 147,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 665,000 12
واژگان، لغات و املا + تاریخ ادبیات + (کتاب کار) 231,000 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 364,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 378,000 5
زیست شناسی دهم 301,000 7
زیست گیاهی نظام جدید 357,000 3
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,268,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 60,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 462,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک (نظام جدید) 60,000
زیست در دایره (نظام جدید) 406,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 322,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 133,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 112,000 2
فیزیک دینامیک دوازدهم 161,000
فیزیک یازدهم 427,000 3
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 77,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 301,000 3
فیزیک دوازدهم رشته تجربی 728,000 8
پکیج فیزیک جامع (تجربی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,533,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 77,000 1
مکمل فیزیک دوازدهم (رشته ریاضی) 203,000 2
پکیج فیزیک جامع (ریاضی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,813,000 22
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 217,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 50,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 322,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 133,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 112,000 2
فیزیک دینامیک دوازدهم 161,000
فیزیک دوازدهم رشته تجربی 728,000 8
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 413,000 4
زیست دوازدهم + کتاب کار 462,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 84,000
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید) 20,000 2
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 665,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 525,000 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,603,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 413,000 4
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 84,000
ریاضی رشته ریاضی
ریاضی جامع (2) رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 469,000 3
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام جدید) 70,000 2
ریاضی جامع (3) رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 686,000 5
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,918,000 20
ریاضی جامع (1) رشته ریاضی (نظام جدید) 693,000 7
مشاوره
انتخاب رشته غیر حضوری 136,500
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 210,000 3
دین و زندگی یازدهم 231,000 3
دین و زندگی دوازدهم 217,000 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 658,000 8
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 616,000 4
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام جدید) 147,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 50,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 623,000 8
تیر آخر زبان (جمع بندی زبان نظام جدید) 168,000
گرامر و لغات زبان انگلیسی (سال دهم، یازدهم و دوازدهم) 308,000 5
کتاب بانک سوالات جامع زبان انگلیسی کنکور 90,000
دروس تشریحی سال دهم
دروس تشریحی سال یازدهم
آزمون ها
آزمون
10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 1,050,000 10
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 500,000
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 364,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 378,000 5
زیست شناسی دهم 301,000 7
زیست گیاهی نظام جدید 357,000 3
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,268,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 60,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 462,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 322,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 133,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 112,000 2
فیزیک دینامیک دوازدهم 161,000
فیزیک یازدهم 427,000 3
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 77,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 301,000 3
فیزیک دوازدهم رشته تجربی 728,000 8
پکیج فیزیک جامع (تجربی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,533,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 77,000 1
پکیج فیزیک جامع (ریاضی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,813,000 22
متوسطه اول
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی نهم + (کتاب کار) 234,000 2
زبان انگلیسی هشتم + (کتاب کار) 216,000 2
زبان انگلیسی هفتم + (کتاب کار) 174,000 2
سال هفتم
علوم جامع هفتم + (کتاب کار) 768,000 7
زبان انگلیسی هفتم + (کتاب کار) 174,000 2
سال نهم
زبان انگلیسی نهم + (کتاب کار) 234,000 2
علوم تجربی
علوم جامع هفتم + (کتاب کار) 768,000 7
ریاضی