معرفی گواهینامه ها و استانداردهای حرف آخر

معرفی گواهینامه ها و استانداردهای حرف آخر

 

 

مدرک بین المللی ICOM  انتشارات حرف آخر از فرانسه از دانشگاه
 Methodologica Governance