معرفی گواهینامه ها و استانداردهای

 

 

مدرک بین المللی ICOM  انتشارات حرف آخر از فرانسه از دانشگاه
 Methodologica Governance

 

 

 

گواهی نامه حرف آخر