محصولات نظام جدید 6040 حرف آخر

محصولات نظام جدید 6040

پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 20 آزمون) (نظام جدید) + کتاب کار
3,440,000 تومان
7,480,000 تومان
پکیج ریاضی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار
607,500 تومان
810,000 تومان
زیست شناسی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب زیست در دایره + کتاب کار
877,500 تومان
1,170,000 تومان
هندسه، انالیز و احتمال 6040 (نظام جدید)
120,000 تومان
160,000 تومان
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید)
90,000 تومان
120,000 تومان
زیست انسانی و ژنتیک 6040 (نظام جدید)
382,500 تومان
510,000 تومان
زیست جانوری 6040 (نظام جدید)
240,000 تومان
320,000 تومان
زیست جانوری 6040 (نظام جدید)
320,000 تومان
با تخفیف: 240,000تومان
شیمی  6040 (رشته تجربی) (نظام جدید)
630,000 تومان
840,000 تومان
ریاضی جامع یک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید)
397,500 تومان
530,000 تومان
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید)
555,000 تومان
740,000 تومان