محصولات نظام قدیم 6040 حرف آخر

محصولات نظام قدیم 6040

پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 10 آزمون) (نظام قدیم) + کتاب کار
2,825,000 تومان
6,250,000 تومان
پکیج دروس اختصاصی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) + کتاب کار
2,215,000 تومان
3,210,000 تومان
پکیج زیست شناسی 6040 (نظام قدیم)
682,500 تومان
910,000 تومان
شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم)
555,000 تومان
740,000 تومان
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم)
385,000 تومان
770,000 تومان
زیست جانوری و انسانی 6040 (نظام قدیم)
442,500 تومان
590,000 تومان
زیست شناسی گیاهی 6040 (نظام قدیم)
240,000 تومان
320,000 تومان
ریاضی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم)
592,500 تومان
790,000 تومان