محصولات فیزیک حرف آخر

محصولات فیزیک

پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار
585,000 تومان
1,170,000 تومان
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم)
45,000 تومان
90,000 تومان
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم)
65,000 تومان
130,000 تومان
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم)
80,000 تومان
160,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
130,000 تومان
260,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
260,000 تومان
با تخفیف: 130,000تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا)
95,000 تومان
190,000 تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن)
35,000 تومان
70,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
135,000 تومان
270,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
270,000 تومان
با تخفیف: 135,000تومان