جزئیات محصولات حرف آخر

DVD1 : (فصل 1 و 2)
گفتار 1 فصل اول
گفتار 2 فصل اول

DVD2 : (فصل 1 و 2)
گفتار 3 فصل اول
تک رقمی بخوان فصل اول
الگوی عمل 100 فصل اول

DVD3 : (فصل 1 و 2)
گفتار 1، 2 و 3  فصل دوم
تک رقمی بخوان فصل دوم
الگوی عمل 100 فصل دوم

DVD4 : (فصل 5)
گفتار 1: تامین انرژی
گفتار 2: اکسایش بیشتر
گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن
الگوی عمل 100

 

DVD5 : (فصل 6)
گفتار 1: فتوسنتز
گفتار 2: واکنش های فتوسنتز
گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار
الگوی عمل 100

 

DVD6 : (فصل 7 و 8)
گفتار 1،2 و 3: فصل 7
الگوی عمل 100 فصل 7
گفتار 1،2 و 3: فصل 8
الگوی عمل 100 فصل 8

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر