0

هندسه، انالیز و احتمال 6040 (نظام جدید)

به همراه این محصول کتاب کار بصورت رایگان ارسال میگردد.

DVD1 :
انواع تشابه - قضیه تالس
ضریب تبدیل - قضیه مساحت
انواع زوایا - اجزاء فرعی مثلث
مثلث قائم الزاویه

 

DVD2 :
3 و 6 ضلعی منتظم
مثلث متساوی الساقین
4 و 8 ضلعی - ذوزنقه
ناگفته ها

 

DVD3 :
احتمال، فاکتوریل، شمارش
اعداد و کلمات جایگشت خطی، انتخاب
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
احتمال کل، ناگفته ها

گروه سایت مرکزی موسسه حرف آخر - کنکور 1400 با حرف اخر
تصویر کد امنیتی ثبت نظر