جزئیات محصولات حرف آخر

DVD1 :
مبانی زیست مولکولی
مبانی زیست یاخته
زیست یاخته، هسته

DVD2 :
مبانی زیست یاخته، شبکه آندوپلاسمی
مبانی زیست یاخته، ریبوزم
مبانی زیست بافت
پروکاریوت و بوکاریوت
تنفس یاخته ای

DVD3 :
انواع بافت
دستگاه گوارش
دستگاه تنفس

DVD4 :
دستگاه گردش خون
دستگاه دفع ادرار
دستگاه عصبی
حواس

DVD5 :
حرکت
پیک های شیمیایی
ایمنی
تولید مثل

DVD6 :
مبحث ژنتیک

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر