جزئیات محصولات حرف آخر

این پک شامل محصولات زیر می باشد:


واژگان، لغات و املا (+کتاب کار) - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام جدید
قرابت معنایی (+کتاب کار) - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام جدید
آرایه ادبی (+کتاب کار) - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام جدید
زبان فارسی (+کتاب کار) - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام جدید
تاریخ ادبیات (+کتاب کار) - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام جدید

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر