0
به همراه این محصول کتاب بصورت رایگان ارسال میگردد.
15 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
معرفی مقاومت
تقسیم ولتاژ و جریان
مولد و مدار
حل مدار
توان

 

DVD2 :
مدارهای RC
مغناطیس - برهمکنش و جریان سیم لوله
الکترومغناطیس - اصول اولیه
اثر مود القایی - انرژی - مغناطیس - جریان متناوب

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر