0
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
13 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
بار و قانون کولن
میدان الکتریکی
تکمیلی میدان

 

DVD2 :
پتانسیل و انرژی پتانسیل
مفاهیم اولیه خازن
مفاهیم تکمیلی خازن

 

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر