0
در صورتی که کل محصولات 6040 نظام قدیم شامل فیزیک، زیست شناسی، شیمی و ریاضی خریداری شود کتاب کار جامع اختصاصی 6040 کنکور تجربی بصورت رایگان ارسال میگردد.
45 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
سایه و آینه های تخت
آینه های کروی
شکست نور

DVD2 :
نور هندسی (عدسی)
فشار

DVD3 :
دما و گرما جلسه اول
دما و گرما جلسه دوم
کار و انرژی

DVD4 :
الکتریسیته ساکن
خازن

DVD5 :
مدارهای الکتریکی جلسه اول
مدارهای الکتریکی جلسه دوم
مدارهای الکتریکی جلسه سوم

DVD6 :
مغناطیس
القای الکترومغناطیسی

DVD7 :
سینماتیک جلسه اول
سینماتیک جلسه دوم
سینماتیک جلسه سوم

DVD8 :
دینامیک جلسه اول
دینامیک جلسه دوم

DVD9 :
دینامیک جلسه سوم
حرکت دایره ای

DVD10 :
نوسان ساده جلسه اول
نوسان ساده جلسه دوم
موج های مکانیکی جلسه اول

DVD11 :
موج های مکانیکی جلسه دوم
صوت
موج های الکترومغناطیس

DVD12 :
فیزیک اتمی جلسه اول
فیزیک اتمی جلسه دوم
فیزیک هسته ای

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر