جزئیات محصولات حرف آخر

سرفصل ها:
مولکول های اطلاعاتی، نوکلوئیک اسیدها، همانند سازی دنا، پروتئین ها
جریان اطلاعات در یاخته، رونویسی، به سوی پروتئین، تنظیم بیان ژن

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر