سرفصل ها:
مولکول های اطلاعاتی، نوکلوئیک اسیدها، همانند سازی دنا، پروتئین ها
جریان اطلاعات در یاخته، رونویسی، به سوی پروتئین، تنظیم بیان ژن

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر