جزئیات محصولات حرف آخر

کتاب تیک آخر کنکور نظام جدید ، برای مرور نظام مند لغات کنکور بر اساس روش های مرور علمی می باشد و در کنار پکیج زبان انگلیسی جامع نظام جدید حرف آخر نیز ارائه می شود.

سرفصل ها:
لغات پایه، درس اول دهم، درس دوم دهم، درس سوم دهم، درس چهارم دهم
درس اول یازدهم، درس دوم یازدهم، درس سوم یازدهم
درس اول دوازدهم، درس دوم دوازدهم، درس سوم دوازدهم، لغات خارج از کتاب، فعال بی قاعده

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر