بودجه بندی کنکور 99

حرف آخر

بودجه بندی کنکور 99 با توجه به تغییرات نظام جدید و نظام قدیم کمی متفاوت است. در ادامه برای درک اهمیت مباحث مختلف کنکور در دروس عمومی و تخصصی به ارایه بودجه بندی کنکور 99 می پردازیم. قطعا پس از مشاهده تعداد سوالات هر درس در کنکور سراسری می توانید برنامه ریزی بهتری برای مطالعه کنکور با توجه به اولیت هایتان داشته باشید.

البته که در این مسیر تنها نخواهید بود! گروه مشاوران رسمی موسسه حرف آخر تا آخرین روز کنکور همراه شما خواهند بود و برای برنامه ریزی دقیق تر با توجه به بودجه بندی سوالات کنکور، در کنار شما هستند.
 

بودجه بندی کنکور 99 دروس عمومی

1 – بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور، زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل 25 عدد سوال است .

همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 98 نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.
 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور
موضوع / سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9


1 بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای 25 سوال است. این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد .

در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد که در تمام سال های 88 تا 96 یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته 16 سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است.

پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه 4 سوال را به خود اختصاص داده است.
 

بودجه بندی عربی کنکور    
موضوع / سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 

3 – بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله 25 سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد که این 25 سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد .

در طی  کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ، از کتاب دین و زندگی سال دوم 9 سوال ، سال سوم 9 سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی 7 سوال مطرح شده است.
 

بودجه بندی دین و زندگی کنکور  
موضوع / سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
سال دوم 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سال چهارم 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4

 

4 – بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود . این درس نیز تعداد 25 سوال از 100 سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است که در طی ده سال اخیر بین 8 تا 10 سوال توسط طراحان مطرح شده است.
 

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور  
موضوع / سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
واژگان 7 6 6 7 8 8 8 8 8 8
گرامر 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8

 

بودجه بندی کنکور 99 دروس اختصاصی رشته ریاضی


در رشته ریاضی سوالات اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

دسته اول: ریاضیات که شامل 55 سؤال است :
شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور 85 دقیقه است.

دسته دوم : فیزیک که شامل 45 سوال است :
تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت 55 دقیقه است.

دسته سوم : شیمی که شامل 35 سوال است :
از شیمی 2 و شیمی 3 و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی 35 دقیقه است.

 

1 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی :

بیشترین تاکید طراحان کنکور بر روی مشتق و کاربرد های آن است که بیشترین سهم را در میان سوالات به خود اختصاص داده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 98 نیز همین رویه ادامه داشته باشد.

تفکیک بودجه بندی مباحث دیفرانسیل و ریاضیات پایه رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :
 

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
یادآوری مفاهیم پایه - - - - - 1
دنباله 1 2 1 1 - 2
حد و پیوستگی 4 4 5 4 4 3
مشتق و کاربرد مشتق 7 6 6 8 8 9
انتگرال 2 2 2 2 2 2
تابع 2 2 1 3 3 3
الگو و دنباله - - 1 1 - -
توابع خاص، نامعادله - - - 1 2 -
توابع نمایی و لگاریتم 1 1 1 - - 1
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات 3 4 3 1 2 1
مثلثات 4 3 3 3 3 2


تفکیک بودجه بندی مباحث هندسه پایه رشته ریاضی :
 

بودجه بندی هندسه پایه کنکور
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
استدلال در هندسه 1 1 3 2 1 2
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 1 - 3 2 1
تشابه 1 1 1 1 - 1
دایره 1 2 2 1 2 2
تبدیل ها 1 1 1 1 1 -
هندسه فضایی 3 2 1 2 2 2


تفکیک بودجه بندی مباحث هندسه تحلیلی رشته ریاضی:
 

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
بردار 1 1 1 2 1 1
خط و صفحه 1 2 2 1 2 2
مقاطع مخروطی 2 2 3 2 3 1
ماتریس و دترمینان 3 1 1 2 2 2
دستگاه های معادله های خطی 1 2 1 1 - 2


تفکیک بودجه بندی مباحث  ریاضیات گسسته، جبر و احتمال ، آمار و مدلسازی رشته ریاضی:
 

ریاضیات گسسته، جبر و احتمال، آمار و مدل سازی
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
گراف 2 1 1 1 1 2
نظریه اعداد 3 3 3 2 3 3
ترکیبات - 1 2 1 1 1
احتمال 4 4 3 4 3 3
استدلال ریاضی 2 2 2 1 2 1
مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه 2 2 2 3 2 2
آمار و مدلسازی 2 2 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی - - 1 1 1 1


2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی :
 

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.
 

تفکیک بودجه بندی فیزیک پیش رشته ریاضی:

فیزیک پیش
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96 97 98
حرکت شناسی 4 4 4 4 4 4 6 5
دینامیک 5 4 4 4 4 4 2 6
نوسان 3 2 2 3 3 3 3 2
موج های مکانیکی 2 3 3 2 2 2 2 2
صوت 2 3 2 2 2 2 3 -
موج های الکترومغناطیسی 2 2 1 2 2 2 2 -
فیزیک اتمی 2 2 3 2 2 2 2 2
فیزیک حالت جامد 1 - 1 1 1 1 1 1
فیزیک هسته ای 1 2 1 1 1 1 1 1

تفکیک بودجه بندی فیزیک پایه رشته ریاضی:

فیزیک پایه
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96 97 98
نور هندسی 4 4 4 4 4 4 4 3
فیزیک و اندازه گیری - - 1 1 1 1 1 -
کار و انرژی - 1 1 1 1 1 1 2
ویژگی های ماده 1 3 2 3 3 3 1 1
گرما و قانون گازها 4 2 2 2 2 2 3 3
ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3 3 4
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3 2 2 3 6
جریان الکتریکی 3 3 4 4 4 4 3 3
مغناطیس و القا 4 4 4 3 4 4 4 4


3 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی :

سوالات شیمی کنکور با 35 سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شود .
 

شیمی دوم
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96 97 98
ساختار اتم 2 3 2 3 1 3    
جدول تناوبی عنصرها 3 3 2 3 4 3    
ترکیب های یونی 1 - 1 1 1 1    
ترکیب های کووالانسی 3 3 4 2 2 3    
ترکیب های آلی 2 2 2 2 2 1    

 

شیمی سوم
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری 4 4 4 5 4 4
ترمودینامیک 4 4 4 4 4 4
محلول ها 4 4 4 4 4 4
 
شیمی پیش
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96
سنتیک 2 2 2 4 2 2
تعادل 3 3 3 1 1 3
اسید و باز 4 4 4 3 4 3
الکتروشیمی 3 3 3 3 4 4

 

بودجه بندی کنکور 98 دروس اختصاصی رشته تجربی


1-سری اول سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی علوم زمین با 25 سوال است.

 

زمین شناسی سال چهارم
موضوع / سال 89 90 91 92 93 94 95 96 97
فصل 1 - - - - 1 1 1 1 1
فصل 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
فصل 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1 2
فصل 9 1 - - - 2 2 2 2 1
فصل 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 2 2 1 2 - - - - -
فصل 12 1 1 1 1 - - - - -

 

زمین شناسی سال سوم
موضوع / سال 89 90 91 92 93 94 95 96 97
فصل 1 - - - - - - - - 1
فصل 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
فصل 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 3 3 3 2 2 2 2 3
فصل 6 3 2 2 2 1 3 3 3 1
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1 2


2-دومین درس دفترچه اختصاصی رشته تجربی، ریاضیات با 30 سوال است.

مشتق و کاربرد آن، هندسه، تابع، مثلثات، احتمال از مباحث پر اهمیت و با تعداد سوال بالا برای ریاضیات هستند.

 

ریاضی    
موضوع / سال 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
مشتق و کاربرد آن 6 6 6 6 5 6 3 4 6 5 5 4 5 4
هندسه 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4
مجانب - - - - 1 1 - - - - - - - -
تابع 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2
معادله و نامعادله - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 1 3
آمار 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1
احتمال 2 1 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2
مقاطع مخروطی 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
مثلثات 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2
معادله مثلثاتی - - - - - - - - - 1 1 - 1  
لگاریتم و تابع نمایی 1 1 1 1 2 1 1 - 1 - 1 2 1 2
تصاعد و دنباله 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
انتگرال 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
دستگاه معادلات و معادله خط 1 - 1 1 - 2 - 1 - - - - - -
معادله درجه 2 1 2 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1  
ماتریس 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1  
آنالیز ترکیبی - - - - - 1 - 1 - - - - - -
رشد و زوال - - - - - - - - - 1 - - - -
تابع جزء صحیح - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - -

3-سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال زیست شناسی هست.

از مهمترین مباحث آن می توان به ژنتیک جمعیت، گردش مواد، شارش انرژی در جانداران، ژنتیک و خواستگاه آن و همچنین مطالب کاملا ترکیبی اشاره نمود.

زیست شناسی
موضوع / سال 91 92 93 94 95 96 97
مولکول زیستی - - - - - 1 -
سفری به درون سلول 1 1 - - 1 1 1
سفری به دنیای جانداران 1 1 - - 1 1 1
گوارش 2 3 3 2 2 1 2
تبادل گازها 2 - 2 - 1 - 1
گردش مواد 3 2 5 3 5 3 3
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 2 - 1 - 1 - -
حرکت 1 2 3 1 2 - 3
ایمنی بدن - 1 1 1 1 1 1
دستگاه عصبی 1 2 3 2 1 2 1
حواس 2 1 - 1 2 3 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 2 1 1 1 2 2 1
ماده ژنتیک - - - - - - -
کروموزوم ها و میتوز 1 1 - 3 1 - -
میوز و تولیدمثل جنسی 1 - 1 - - - -
ژنتیک و خواستگاه آن 4 4 3 3 3 3 3
تولیدمثل گیاهان 2 1 2 2 2 1 2
رشد و نمو در گیاهان 3 1 3 1 1 1 1
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران 2 2 3 3 2 2 3
پروتئین سازی 2 2 2 3 2 2 1
تکنولوژی زیستی 1 - - 1 1 - 0
پیدایش و گسترش زندگی - 1 - - 2 1 1
تغییر و تحول گونه ها - 1 - 2 - 1 1
ژنتیک جمعیت 1 2 4 4 2 5 3
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 1 1 - 1 1 - 2
رفتارشناسی 2 2 1 1 1 1 3
شارش انرژی در جاندران 2 4 3 6 2 3 3
ویروس ها و باکتری ها 3 4 1 2 1 2 3
آغازیان 3 3 2 3 4 3 4
قارچ ها 1 1 2 1 1 1 1
کاملا ترکیبی 4 6 4 2 5 9 3


4-چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال فیزیک خواهد بود.

مباحث مهم درس فیزیک به شرح ذیل می باشد:
نوسان، موج های مکانیکی، مدار های الکتریکی، حرکت شناسی، گرما، قانون گاز ها، صوت، نور هندسی، آینه ها، خازن، الکتریسیته ساکن، فیزیک اتمی، دینامیک


 

 

بودجه بندی فیزیک کنکور رشته تجربی  
موضوع / سال 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
انرژی – فیزیک 1 - - - - - 1 - - - - - - -
نوسان، موج های مکانیکی، صوت 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 3
مدارهای الکتریکی 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
حرکت شناسی 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
گرما و قانون گازها 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
فشار و ویژگی های ماده 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
دینامیک 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
خازن و الکتریسیته ساکن 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
بردار - - - 1 1 1 - 1 - - - - -
کار و انرژی 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 4
فیزیک اتمی و جدید 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
موج های الکترو مغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

 

5- بودجه بندی شیمی درس پنجم دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

مباحث مهم درس فیزیک به شرح ذیل می باشد:
استوکیوکتری، ترمودینامیک، پیوند های کوالانسی، محلول ها، ترکیب آلی، سینتیک شیمیایی، تعادل شیمیایی، اسید و باز


 

بودجه بندی شیمی کنکور رشته تجربی  
موضوع / سال 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
ساختار اتم 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2
خواص تناوبی عنصرها 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2 2
ترکیب های یونی 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
پیوند کووالانسی 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3
ترکیب آلی 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1
استوکیومتری 4 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
ترمودینامیک شیمیایی 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
محلول ها 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 4
سینتیک شیمیایی 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
اسید و باز 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 5
الکتروشیمی 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3