جزئیات محصولات حرف آخر

این پک شامل محصولات زیر می باشد:

فیزیک - سال دهم (فصل3-ویژگی ماده) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال دهم (فصل1و2و4) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال یازدهم (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال دوازدهم(سینماتیک) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال دوازدهم (دینامیک) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال دوازدهم (نوسان) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید
فیزیک - سال دوازدهم (موج،اتمی،هسته ای) (+کتاب کار) - فیزیک (کنکوری) - نظام جدید

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر