جزئیات محصولات حرف آخر

این پک شامل محصولات زیر می باشد:

لغت، واژگان و املا - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام قدیم
قرابت معنایی - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام قدیم
آرایه های ادبی - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام قدیم
زبان فارسی - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری) - نظام قدیم
تاریخ ادبیات فارسی - زبان و ادبیات فارسی (کنکوری)

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر