0
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
11 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
سرعت صوت و لوله های صوتی

DVD2 :
شدت و تراز شدت صوت
خواص موج الکترومغناطیسی

DVD3 :
تکمیل آزمایش یانگ
تاریخچه و نظریه تابش

DVD4 :
اثر فتو الکتریک
طیف اتمی

DVD5 :
الگوی اتمی بور
ساختار هسته

DVD6 :
واکنشهای هسته ای
سراسری 95

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر