جزئیات محصولات حرف آخر

DVD1 :
قوانین نیوتن
تکانه،کشسانی،نیروی گرانش
اصطکاک
تعادل و شتاب

 

DVD2 :
قرقره ها و مسایل چند جسمی
سینماتیک حرکت دایره ای (مخصوص رشته ریاضی)
دینامیک دایره ای – قسمت اول (مخصوص رشته ریاضی)
دینامیک دایره ای- قسمت دوم (مخصوص رشته ریاضی)

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر