0
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
20 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
فشار و خواص ماده

 

DVD2 :
دما و گرما

 

DVD3 :
کار و انرژی

 

DVD4 :
سایه ها و آینه های تخت

 

DVD5 :
شکست نور
عدسی

 

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر