جزئیات محصولات حرف آخر

DVD1 :
معرفی موج – سرعت انتشار موج
نقش موج
موج های الکترومغناطیسی
صوت

DVD2 :
بازتاب امواج
شکست نور
تداخل امواج (مخصوص رشته ریاضی)
ریسمان مرتعش – لوله های صوتی (مخصوص رشته ریاضی)

DVD3 :
فیزیک اتمی، کوانتوم و طیف
مدل های اتمی
اثرفتوالکتریک (مخصوص رشته ریاضی)
فیزیک هسته ای – پایداری
واکنش های هسته ای (مخصوص رشته ریاضی)

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر