جزئیات محصولات حرف آخر

DVD1 :
توضیحات اولیه
Reading 1—7

 

DVD2 :
Reading 8—18 (ادامه)
cloze test 1—18

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر