اخبار کنکور حرف آخر

تنها 35درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی رایگان تحصیل می‌کنند

گزارش نهایی از آمار پذیرفته‌شدگان کنکور منتشر شد و براین اساس تنها 35 درصد کنکوری‌ها می‌توانند به صورت رایگان و در دوره‌های روزانه تحصیل کنند، همچنین پذیرفته‌شدگان گروه تجربی در رده اول و گروه هنر در رده آخر قبولی قرار دارد.

378 هزار و 706 نفر در آزمون سراسری سال 96 دانشگاه و موسسات آموزش عالی پذیرفته شدند که 213 هزار و 884 نفر زن و مابقی مرد هستند.

همچنین از این تعداد پذیرفته‌شده کنکور 96، 203 هزار و 248 نفر در کد رشته محل‌های با آزمون و 175 هزار و 458 نفر در کد رشته محل‌هایی که براساس سوابق تحصیلی گزینش آنها انجام شده، پذیرفته شده‌اند.

از 203 هزار و 248 نفر پذیرفته‌شده در کد رشته محل‌های باآزمون، 112 هزار و 646 نفر زن و مابقی مرد بودند. همچنین از 175 هزار و 458 نفر که در کد رشته محل‌هایی که بر اساس سوابق تحصیلی گزینش آنها انجام شده، 101 هزار و 218 نفر زن و مابقی مرد هستند.

همچنین از 378 هزار و 706 نفر پذیرفته نهایی آزمون سراسری 103 هزار و 755 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 133 هزار و 779 نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی، 119 هزار و 179 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی، 9279 نفر در گروه آزمایشی هنر و 12 هزار و 714 نفر در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی پذیرفته شده‌اند.

از 378 هزار و 706 نفر پذیرفته‌شده نهایی آزمون سراسری 133 هزار و 299 نفر در دوره روزانه، 24 هزار و 598 نفر در نوبت دوم شبانه، 131 هزار و 684 نفر در دانشگاه پیام‌نور، 8972 نفر در دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، 70 هزار و 140 نفر در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی و تعداد 4138 نفر در پردیس خودگردان دانشگاه‌ها، 1932 نفر در دوره‌های مجازی دانشگاه‌های دولتی، تعداد 2330 نفر در دوره‌های مجازی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و مابقی در دوره‌های مازاد پذیرفته شده‌اند.

گذاشتن نظر