اخبار کنکور حرف آخر

بازهم دختران پیشتاز کنکور

از مجموع ۳۷۸هزار و ۷۰۶ نفر پذیرفته شده کنکور ۹۶،

 ۲۱۳ هزار و ۸۸۴ نفر زن و کمتر از ۱۶۵ هزار نفر، مرد هستند.

 همچنین از مجموع ۳۷۸ هزار و ۷۰۶ پذیرفته شده کنکور سراسری امسال ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ نفر در کدرشته‌های با آزمون و ۱۷۵ هزار و ۴۵۸ نفر در کدرشته‌ محل هایی که پذیرش در انها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی بوده پذیرفته شده اند.

گذاشتن نظر