اخبار کنکور حرف آخر

خودکشی دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

یکی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با پرتاب خود از ساختمان دانشکده حقوق خودکشی کرد.

دیروز یکی از دانشجویان پسر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با پرتاب خود از ساختمان این دانشکده خودکشی کرد.

حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی این خبر را تایید کرد و گفت: موضوع مذکور در حال بررسی است.

همچنین مدیرروابط عمومی این دانشگاه نیز عنوان کرد : موضوع در حال بررسی است ما هنوز اطلاع نداریم که دانشجویی که خود را از ساختمان دانشکده حقوق پرتاب کرده، در چه مقطع و ورودی چه سالی بوده و علت این کار وی چه چیزی بوده است.

گذاشتن نظر