اخبار کنکور حرف آخر

قبولی در کنکور در ۸۲ سالگی

پس از 70 سال دوری از درس

عبدالقادر ابوعجمیة در 82 سالگی

بعد از قبولی در کنکور وارد دانشگاه الخلیل در جنوب کرانه باختری شد

گذاشتن نظر