کنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کرد

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/06/26 در رابطه با آزمون سراسري سال‌هاي 1398 و 1399

کنکور98 و99 تغییر کرد

بدين‌وسيله به اطلاع تمامي داوطلبان آزمون سراسري سال‌هاي 1398 و 1399 مي‌رساند، براساس مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 97/06/26 شرايط آزمون سراسري به شرح ذيل است:

الف- آزمون سراسري سال 1398

1- در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) مطابق موارد ذيل انجام مي‌شود، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3-3-6) ، سوال یکسان طرح خواهد شد.

• يك آزمون (يك مجموعه سوال) براي دانش‌آموزان نظام‌ قديم

• يك آزمون (يك مجموعه سوال) براي دانش‌آموزان نظام‌ جديد (3-3-6)

توجه: داوطلبان با توجه به اينكه فارغ‌التحصيل نظام قديم يا نظام جديد آموزشي هستند لزوماً بايد در آزمون مربوط به نظام آموزشي كه در آن فارغ‌التحصيل شده‌اند، شركت نمايند.

2- نمرات دو گروه داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تراز شده و گزينش به‌صورت رقابتي براساس نمره‌كل‌نهايي در زيرگروه مربوطه و ساير شرايط و ضوابط آزمون سراسري انجام مي‌شود. به عبارت ديگر ظرفيت مجزا براي داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تخصيص داده نمي‌شود.

3- در آزمون سراسري سال 1398، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد است و 20 درصد با تاثیر قطعی و 10 درصد با  تاثیر مثبت اعمال مي‌شود به‌طوري‌كه:

الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن‌ها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است كه 20 درصد به صورت تأثير قطعي و 10 درصد به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود.

ب-  آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 اخذ نموده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است. در مجموع ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداكثر 30 درصد است كه  20 درصد به صورت تأثير قطعي  و10 درصد به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود. به عبارت ديگر ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم حداكثر 16/67 درصد و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي حداكثر 3/33 درصد مي‌باشد و درصورتي كه سوابق تحصيلي تاثير مثبت داشته و باعث افزايش نمره كل شود، به تفكيك براي ديپلم حداكثر 8/33 و براي پيش‌دانشگاهي حداكثر 1/67 افزايش خواهد يافت. درصورت عدم وجود تاثير مثبت، ملاك نمره كل حاصل از آزمون و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي ( حداكثر به ميزان 20 درصد طبق موارد مذكور) خواهد بود.

کنکور98 و99 تغییر کرد

ج- سایر دیپلمه‌ها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

توجه1: اطلاعات بيشتر درخصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري ارائه مي‌شود.

 توجه2: وزارت آموزش‌ و پرورش امكان جبران سوابق تحصيلي ديپلم و سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي را براي فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلي که حداکثر تا سال 1397، مدرك ديپلم يا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، براي سال 1398 فراهم مي‌كند.

4- عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسري كه وزارت آموزش و پرورش امتحان آن‌ها را به صورت نهايي برگزار مي‌كند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، براي اعمال سوابق تحصيلي، اطلاع‌رساني خواهد شد. 

5- فهرست منابع سوالات آزمون براي داوطلبان نظام قديم  و نظام جديد (3-3-6)  متعاقباً اعلام خواهد شد.

6- دانش‌آموزان ديپلم فني و حرفه‌اي و كارودانش مي‌توانند در آزمون سراسري شركت كنند. اين دانش‌آموزان در صورت تمايل به اعمال سوابق تحصيلي بايستی در امتحان نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شركت كنند، در غيراينصورت مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند و نمره آزمون سراسري ملاك عمل است.

7- معيار پذيرش براي رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي معدل كتبي پايه دوازدهم براي دانش‌آموزان نظام جديد (3-3-6)  و معدل كتبي ديپلم (سال يازدهم) براي دانش‌آموزان نظام قبلي است.

8- دانش آموزان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي كه در گروه آزمايشي علوم‌انساني آزمون سراسري شرکت مي‌کنند، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ 1،2،3» و «عربی 1،2،3» دفترچه اختصاصي گروه علوم انسانی، به سوالات «تاریخ 1،2،3 اختصاصی» و «عربی 1،2،3  اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پاسخ ‌مي‌دهند. سوالات ساير دروس امتحاني همان سوالات گروه آزمايشي علوم انساني خواهد بود.

کنکور98 و99 تغییر کرد  کنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کرد

ب- آزمون سراسري سال 1399

1- در سال 1399، فقط يك آزمون (يك مجموعه سوال) براساس نظام جديد آموزشي (3-3-6) برگزار مي‌شود.

2- در آزمون سراسري سال 1399، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با تاثیر قطعی اعمال مي‌شود. به‌طوري‌كه:

الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن‌ها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير قطعي در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود.

ب-  آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است،

مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير قطعي و براي داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 اخذ نموده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير قطعي  در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود.

3- بندهاي 6 ، 7 و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال 1398 در سال 1399 نيز برقرار مي‌باشد. 

در پايان خاطر نشان مي‌سازد كه تمامي قوانين، مقررات، شرايط و ضوابطي كه در آزمون سراسري اجرا مي‌شود (مانند سهميه‌بندي، بومي‌پذيري و …) مصوب مراجع ذي‌صلاح اعم از مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش كشور موظف به اجراي اين قوانين و مقررات است.

ککنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کرد

کنکور98 و99 تغییر کردکنکور98 و99 تغییر کردنلاکور98 و99 تغییر کرد

 

با نظرات خود ما را در تهیه بهتر مطالب سایت یاری نمایید

انتشارات کنکور حرف آخر

 

کنکوبا ر98 و99 تغییر کردلا

درباره نویسنده

خبر خاصی نیست :)

نظرات (26)

سینا

سلام.من رشته تجربی بودم,و دیپلم تجربی دارم, مبخواستم سال اینده کنکور انسانی بدم. الان سوابق تحصیلی واسم لحاظ میشه?
باید در کنکور نظام جدید انسانی شرکت کنم یا نظام قدیم?

  امیر حقیقت پور

  سلام و درود
  باید نظام قدیم کنکور بدین
  ب-  آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 اخذ نموده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است. در مجموع ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداكثر 30 درصد است كه  20 درصد به صورت تأثير قطعي  و10 درصد به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود. به عبارت ديگر ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم حداكثر 16/67 درصد و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي حداكثر 3/33 درصد مي‌باشد و درصورتي كه سوابق تحصيلي تاثير مثبت داشته و باعث افزايش نمره كل شود، به تفكيك براي ديپلم حداكثر 8/33 و براي پيش‌دانشگاهي حداكثر 1/67 افزايش خواهد يافت. درصورت عدم وجود تاثير مثبت، ملاك نمره كل حاصل از آزمون و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي ( حداكثر به ميزان 20 درصد طبق موارد مذكور) خواهد بود.

کامیاب

سلام ببخشید
درسته که می گن کنکور 98 (35%) برای نظام قدیم و (65%)برای نظام قدیم است ؟
حتی بعضی ها می گن 30 % برای نظام قدیم ولی 70% برای نظام جدید است ……..

  امیر حقیقت پور

  سلام نه در صدها دقیقا طبق متن اطلاعیه میباشد

فریبا

با سلام و وقت بخیر
اشخاصی که قبل از سال ۸۴ دیپلم گرفتن،با نظام قدیم کنکور میدن؟دیگه شرط معدل لحاظ نمیشه واسشون؟

  امیر حقیقت پور

  سلام داخل متن اطلاعیه زمان دیپلم از 84 گفته شده ماقبل تاثیری نداره

محمد علی

سلام خدا وکیلی یکی نیست،نحوه محاسبه تاثیر معدل را توضیح بده . فرمول خاصی داره مثلا اگر کسی زیست را 70 تو کنکور بزنه بعد نمره کتبی نهایی 20باشه با کسی که 70میزنه ولی نمره نهایی کتبی زیست 15باشه درصد کل چه قدر تفاوت داره

  حسین

  دقیقا از سازمان سنجش و…. که انتظاری نیست اصلا ولی خدا کنه حرف آخر این گره بچه ها رو هم باز کنه که اصلا با چه فرمولی این محاسبه صورت میگره تا آگاهانه تر درس بخونیم

سعیده

با عرض سلام و خدا قوت ببخشید بنده دیپلم ریاضی دارم ب نظرتون برای ضرر نکردن در سوابق تحصیلی بهتره ک دیپلم تجربی بگیرم یا در ترمیم معدل همین دیپلم ریاضی شرکت کنم ؟اخه شنیدم اگه با دیپلم غیر مرتبط در تجربی شرکت کنیم خیلی بهتره و ابن جوری زیست رو از ۱۰۰ درصد محاسبه میکنند ؟اصلا لازمه ک با این معدل پایین دوازده این کارو کنم وقتم گرفته نمیشه؟

فاطمه

سلام.با این توصیف هم نظام قدیم و هم نظام جدید مشمول سوابق تحصیلی ان درسته؟
پس باید ب فکر ترمیم معدل باشم چون من سال 90-91دیپلم گرفتم.

رضا

بنده فوق دیپلم کامپیوتر و میخام کنکور تجربی شرکت کنم ایا باید برم پیش بگیرم برای کنکور یا نه؟اگر تاثیر سوابق نخام داشته باشم فرقی داره یا نه؟

مهدی تلخابی

لعنت به بیسوادی …. لعنت به عدالت آموزشی که وزارت اموزش و پرورش ازش حرف میزنن …. لعنت به نمایندهایی ک تنها چیزی که براشون مهم نیست رای و نظر ملت هست …
لعنت به صدا و سیمایی که وزیر اموزش و پرورش در ان روبروی ملت مینشیند و با وقاحت دروغ میگوید.

مبین

واقعا چرنده و ظلم در حق نظام قدیمه . بطور 2 سال بیشتر تنها تاثیر مثبت بوده و دانش اموزان براساس سال های گذشته .نهایی شرکت میکردن
والان فقط 10 درصد مثبت ؟؟؟؟
خدایی سازمان سنجشو ی مشت ادم چوپون میگردونن و بخاطر عدم تواناییشونه و میخان اونایی ک معدل پایین داشتن باز ی پولی ب وزارت اموزش بدن .
چقد از ملت میخان بخورن اخه این چ کشور اسلامیه ….
درستش این بود نظام قدیم تاثیرش مثبت باید میبود ویا باید ب طور رایگان ازمون بگیرن چون اعلامیه رو اونا عوض کردن و شرایط رو تغییر دادن ن ما
امیدوارم در دو دنیا جواب اینکاراشونو ببینن .

و دیگر هیچ

سازمان سنجش در جایگاه تعیین فانون برای بیش از یک میلیون نفری که کنکور میدن نیست. این موضوعات باید در مجلس مطرح بشه.

سید محمد

با سلام. من که سال 83 مدرک پیش دانشگاهیه تجربی گرفتم الان می خوام کنکور بدم سوابق تحصیلی تو کنکور 98 لحاظ نمیشه این به ضرر منه یا نه؟ سال 99 چطور میشه خدایی نکرده واسه سال 99 موندم چه بلایی می خواد سر من بیاد حتما باید منایع نظام جدید بخونم؟ سوابق تحصیلی هم که فکر کنم نداریم اون موقع چطور واسه ماها.

پدرام

خب تاثیر معدل هم قطعی باشه چرا باید نگران بودهمه چیز یه راه حلی داره
اگه نمراتت بده میری ترمیم معدل میدی نمراتت رو بالاتر میبری !!
سعی کنیم روی کنکورمون تمرکز کنیم چون در اصل معیار اصلی کنکور درصدهامونه و معدل دخالت کمتری داره (انشاالله امسال رو میترکونیم) نگران نباشین 🙂 خدا قوت بچه ها.

جواد

سلام
من دیپلم فنی و حرفه ای هستم. پیش دانشگاهی نداشتم . فوق دیپلم دانشگاه سراسری هستم. ایا من شامل شرط معدل میشم؟ ایا اصلا میتونم کنکور 99 و… شرکت کنم؟

  امیر حقیقت پور

  سوال شما برای مشاور ارشد حرف آخر ارسال شد منتظر پاسخ باشید

پرویز بیگدلی

سلام خسته نباشید،
بنده دیپلم فنی دارم کاردانی و کارشناسی هم خوندم
میخواستم تو کنکور۹۸تجربی شرکت کنم چجوری میتونم اعمال ثوابق بشم؟
یا اصلا اعمال نشم نمرم از۸۰درصد حساب میشه؟
لطفا ج بدین

سعید

سلام من دیپلم کارودانش دارم فوق دیپلم نرم افزار میخواستم بدونم میتونم در رشته تجربی شرکت کنم

مهدی

سلام یه سوال دارم من دیپلمم رو سال ۷۹گرفتم و دیپلم پیش دانشگاهی انسانی در سال ۸۵گرفتم و سال ۹۶دیپلمم رو با تجربی تطبیق کردم و گرفتم ایا من نظام قدیم محسوب میشم

  امیر حقیقت پور

  بله دقیقا

علی

سلام‌،خسته نباشید
خواستم بگم که من دیپلم تجربی دارم،میتونم امسال کنکور ریاضی بدم؟لطفا راهنمایی کنید.

  امیر حقیقت پور

  سلام بله میتونید

سعید نگهداری

سلام من دیپلم سال ۶۹ زیر مجموعه تجربی هستم میخواستم کنکور بدهم سال ۹۸ ایا نظام جدید باید ثبت نام بکنم ممنون راهنمایی بکنید چون اون زمان ۱۰ و۱۱ و۱۲ امتحان دادیم حالا میتونم نظام جدید امتحان بدم ممنون جواب بدید

sadegh

از نظر من این سهمیه ها واقعا مسخرست هرکی توانشو داره بیاد جلو…