دانلود لینکهای دانلود مخصوص Windows 10 و Windows Server 2016:

دانلود دانلود – نصب کننده نسخه ۳٫۵ برای ویندوز ۱۰ از طریق DVD ویندوز

 

اطلاعات لینک های دانلود مخصوص Windows 8.1 و Windows Server 2012 R2:

دانلود دانلود – نسخه ۴٫۶٫۱

دانلود دانلودفعال ساز نسخه ۳٫۵ برای ویندوز ۸٫۱

دانلود دانلود – نصب کننده نسخه ۳٫۵ برای ویندوز ۸٫۱ از طریق DVD ویندوز

 

لینک دانلود لینک های دانلود مخصوص Windows 8 و Windows Server 2012:
لینک دانلود دانلود – نسخه ۴٫۶٫۱
لینک دانلود دانلود – فعال ساز نسخه ۳٫۵ برای ویندوز ۸

لینک دانلود دانلود – نصب کننده نسخه ۳٫۵ برای ویندوز ۸ از طریق DVD ویندوز

 

دانلود لینک های دانلود مخصوص Windows 7 و Windows Server 2008 R2:
دانلود دانلود – نسخه ۴٫۶٫۱
اطلاعات لینک های دانلود مخصوص Windows Vista و Windows Server 2008:
دانلود دانلود – نسخه ۴٫۶٫۱
دانلود دانلود – نسخه ۳٫۵ سرویس پک ۱
لینک دانلود لینک های دانلود مخصوص Windows XP:
لینک دانلود دانلود – نسخه ۴٫۰ – ۴۹٫۶ مگابایت
لینک دانلود دانلود – نسخه ۳٫۵ سرویس پک ۱
لینک دانلود دانلود – نسخه ۱٫۱ سرویس پک ۱
لینک دانلود دانلود – نسخه ۱٫۰ سرویس پک ۳