برای دانلود پاسخ تست های ریاضی کتاب کار ۱ (رشته تجربی) روی هرکدام از بخش ها کلیک کنید.

 دانلود پاسخ تشریحی  نامعادلات و معادلات
 دانلود پاسخ تشریحی تابع و معادله درجه دوم
 دانلود پاسخ تشریحی نمودار درجه دوم
 دانلود پاسخ تشریحی قدرمطلق 
 دانلود پاسخ تشریحی جزء صحیح
 دانلود پاسخ تشریحی لگاریتم