مشاورهدر بررسی چندین ساله روند دانش آموزان رتبه برتر در کنکور به این نتیجه رسیدیم که همه آنها یک نقطه اشتراک داشتند. اینکه همه آنها وقتی با ایراد و اشکالی مواجه میشدند، تازه کارشان شروع می شد، نگاه می کردند، فکر می کردند و از زوایای مختلف به سوال مربوط توجه میکردند تا آن ایراد و اشکال به نقطه قوت تبدیل شود.

 اما تفاوت در همین جا است!

این بحث و بررسی و رفع اشکال در دانش آموزان دیگر کمتر بود و یا اصلا نبود!

تصمیم گرفتیم برای این دسته از دانش آموزان کاری جدید انجام دهیم!

مشاور متخصص حرف آخر، یک دانشجوی رتبه برتر کنکور است که در کنار بحث های انگیزشی، به روش تدریس دروس تخصصی اساتید حرف آخر نیز کاملاً مسلط است و به مخاطبین کمک می کند تا تا اشکالات و ایرادهای خود را از زوایای مختلف نگاه کرده و گره های کور ذهنی خود را باز کنند و در نهایت به اوج مهارت برای کنکور دست یابند، چرا که با باز شدن یک گره کور به یکباره تعداد زیادی از سوالات، قابل حل می شوند. در نهایت حاصل تفکرات تیم مشاوره تخصصی حرف آخر این است که

دانش آموز بتواند مانند یک رتبه برتر کنکور فکر کند!!